بایوساید Daica 7350

ضدخزه و جلبك در برجهاي خنك كننده

ماده شيميايي Daica 7350 بعنوان ماده Non oxidizing biocide و Slimicide براي مصرف در سيستمهاي خنك كننده و مبدلهاي حرارتي و بخصوص محلهايي كه حرارت و نور آفتاب سبب ايجاد خزه و جلبك مي گردد طراحي شده است.بنابراين علاوه بر استفاده از تركيبات اكسنده مانند گاز كلر و يا تركيبات هيپوكلريت بمنظور كنترل رشد ميكروبي در سيستم و جلوگيري از خوردگي ناشي از عوامل ميكروبي مثل SRB اين ماده پيشنهاد مي گردد.

موارد مصرف جلوگيري از رشد جلبك
جلوگيري از رشد باكتريهاي لجن ساز
جلوگيري از فعاليت باكتريهاي SRB , TBC
شکل ظاهری مایع
رنگ زرد رنگ
حلالیت در آب به هر نسبت در آب محلول است
PH 2
دانسيته 1.02
نوع بسته بندی در بشكه هاي 250 كيلوگرمي پلاستيكي جهت استفاده به انبار كارخانه ارسال مي گردد
میزان مصرف نحوه كاربرد و ميزان مصرف بستگي به پارامترهاي مختلفي نظير سيستم، طبيعت و ميزان ميكرواورگانيسمها و همچين تميز بودن سيستم براي جلوگيري از رشد باكتريها و جلبكها دارد.
مقدار تزريق جهت استريل كردن اوليه سيستم 100-200ppm و به طور شوك ماهانه يا هفتگي ( با توجه به ميزان آلودگي سيستم ) 50-100ppm توصيه مي گردد. البته مقدار دقيق در سايت توسط كارشناسان اين شركت تعيين مي گردد.
امتیازات
  • ماده شيمياييDaica 7350 بر پايه مواد آلي فاقد آلدييدها با قابليت از بين بردن محدوده وسيعي از ميكرواورگانيسمها و باكتريها بوده و ضمنا” قادر به كنترل باكتريهاي هوازي و بي هوازي همچون SRB ،خزه و جلبك مي باشد.
  • اين ماده يك زيست كش بوده، بطوريكه مقادير كم اين ماده قابليت چشمگيري در كنترل و پخش محدوده وسيعي از باكتريها و به ويژه باكتري S.R.B دارد.
  • Daica 7350 توليد كف نمي نمايد و داراي قدرت نفوذ بالايي مي باشد.حلالهاي آلي موجود در اين ماده باعث نفوذ مواد به جداره داخلي و ديگر باكتريهاي موجود مي شود.
  • ماده Daica 7350 قابليت مصرف در غلظت بالاي نمكهاي محلول و محدوده وسيع PH را دارا مي باشد.
  • ماده Daica 7350 پايداري بسيار خوبي در برابر افزايش حرارت تا دماهاي بيش از 200 درجه سانتيگراد را دارد.
  • اين ماده با ديگر مواد شيميايي بكار رفته در سيستمهاي خنك كننده كاملا” سازگاري دارد.
  • يخ زدگي اثر زيان آوري بر روي كيفيت ماده مذكور ندارد لذا در صورت ايجاد يخ زدگي قبل از مصرف بايد مواد كاملا” ذوب گردد.
MSDS دانلود برگه حفاظت ايمني كالا (Daica 7350-MSDS)
Non oxidizing biocide TBC بايوسايد جلوگيري از رشد باكتريهاي لجن ساز جلوگيري از رشد جلبك جلوگيري از فعاليت باكتريهاي SRB ضد جلبک ضد خزه ضدخزه ضدخزه برج خنك كننده ضدخزه جلبك فروش فروش بايوسايد