دفتر فنی مهندسی ارمغان در سال 1364 با نام دفتر فنی مهندسی کرمان رسوب کار خود را در استان کرمان شروع نموده وسپس در سال 1378 با نام دفتر فنی مهندسی ارمغان تغییر نام داد و تا امروز در بسیاری از پروژه های اجرایی تاسیسات و همچنین تعمیرات و رسوب زدایی دیگ های بخار کارخانجات مختلف و چیلرهای جذبی و تراکمی را در دست داشته است. ضمنا” این دفتر از مرکز تحقیقات وزارت کار و امور اجتمایی مفتخر به دریافت پروانه صلاحیت تست و انجام بازرسی های ایمنی دیگ های بخار و مخازن تحت فشار در ظرفیت های مختلف گردیده است.